Linnunrata, osa I

Linnunradan rakennuspalikat

Tavalliset tähdet
Radiotähdet
Uusien tähtien syntyalueet
Molekyylipilvet
Maserit
Kuolevat tähdet
Neutraali vety, HI
Ionisoitunut vety, HII
Pöly
Supernovajäännökset
Kosmiset säteet
Magneettikenttä
Musta aukko?
Pimeä aine?

Vaikka pystymmekin paljaalla silmällä näkemään vain tähdet, tähtienvälinen avaruus ei silti ole tyhjä. Tähtienvälistä kaasua on noin 10% Linnunradan massasta ja pölyä noin 1% kaasun määrästä. Atomeja on 1 atomi/cm^3, pölyä 1 hiukkanen/100000m^3 ja molekyylejä 1 molekyyli/10^14 cm^3. Linnunrata ja siinä sijaitsevat pilvet ovat kuitenkin niin suuria, että näistä näennäisesti harvoista pitoisuuksista huolimatta kaasun, pölyn ja erilaisten molekyylien kokonaismäärät ovat valtavia!

Historiaa

Linnunrata on paljain silmin havaittavissa taivaan halkovana sumunauhana. Vasta Galileo Galilei havaitsi 1600-luvulla kaukoputkella, että se muodostuukin lukemattomista, erillisistä tähdistä. 1700-luvulla William Herschel yritti laskea tähtiä määrittääkseen Linnunradan muodon ja laajuuden. Hän päätteli, että Linnunrata on litteä systeemi jonka keskellä sijaitsee Aurinko. Tämän Herschel päätteli tietenkin pohjoisella pallonpuoliskolla tekemiensä tutkimusten perusteella, mutta Linnunrata näyttää varsin erilaiselta etelän puolella ja tämä on yksi syy miksi arvio oli väärä. Williamin poika John Herschel matkusti 1800-luvulla muun muassa Etelä-Afrikassa ja ymmärsi näkemänsä perusteella, että Linnunrata on valtava epäsäännöllisen kokoinen kiekko, jossa Aurinko sijaitsee epäsymmetrisesti enemmän etelän kuin pohjoisen puolella. Jacobus Kapteyn laski jälleen tähtiä 1900-luvun alussa, mutta hänenkin arvionsa meni reippaasti pieleen Linnunradan pölypilvien vuoksi, jotka peittävät suurimman osan tähdistä. Kapteyn arvioi, että Linnunrata olisi linssinmuotoinen galaksi (halkaisija 40 000 valovuotta), ja että Aurinko sijaitsisi lähellä sen keskustaa. Vasta Harlow Shapley ratkaisi Linnunradan todellisen koon ja Auringon paikan 1920. Hän huomasi, että pallomaiset tähtijoukot ovat keskittyneet tiettyyn suuntaan taivaalla -Jousimiehen tähdistön ympäristöön.

Yleisrakenne

Linnunrata on rakenteeltaan luultavasti (sauva)spiraaligalaksi. Tämä on voitu päätellä havainnoista, joiden mukaan ionisoituneen vedyn alueet, molekyylipilvet ja nuoret, kuumat tähdet ovat keskittyneet nauhamaisesti Linnunradan keskustan suuntaan ja siitä poispäin. Spiraalirakennetta on myös kartoitettu mm. neutraalin vedyn HI ja ionisoituneen vedyn HII -radiokartoilla sekä pulsarien avulla (pulsarien signaaleissa on viiveitä, jotka syntyvät kun signaali kulkee spiraalihaarojen läpi). Linnunradan halkaisija on noin 30 kpc (100 000 valovuotta) ja paksuus noin 1 kpc.

Havainnot kertovat myös, että Linnunradan keskuspullistuma on hieman paksumpi toiselta reunalta, ja tutkijoiden mukaan tämä osoittaa että keskustassa on sauvamainen (tai muu pitkän muotoinen) rakenne, jonka pituusakseli on lähellä katselukulmaa (arviot kulmasta ja sauvan koosta vaihtelevat). Tällainen sauva on voinut syntyä esimerkiksi jonkin Linnunradan ohittaneen galaksin aiheuttaman vuorovaikutuksen vuoksi.

Klikkaa kuvaa nähdäksesi suuremman version.
Kuvassa näkyy Linnunrata IR-alueella (aallonpituus 2um). Alhaalla oikealla näkyvät myös Linnunradan seuralaiset, Magellanin pilvet.

Linnunradassa on tiheän keskuksen (5 - 10 % Linnunradan massasta on keskuksessa) ympärillä tähtienvälistä ainetta sisältävä kiekko, joka on ohuimmillaan välittömästi keskuspullistuman ulkopuolella ja paksunee reunaa kohti. Keskusalueella on sekä uusia että vanhoja tähtiä. Keskustaa ympäröi molekyylipilvistä sekä pölystä muodostunut rengas, jossa tapahtuu voimakasta tähtien syntyä. Rengas lienee syntynyt pyörivän sauvan ja renkaan ulkopuolella sijaitsevan aineen vuorovaikutuksesta.

Kiekossa syntyy parhaillaankin tähtiä, ja nuoret, metallipitoiset tähdet esiintyvät kiekossa muodostuneissa spiraalihaaroissa. Spiraalihaaroja on neljä tai viisi, ja ne alkavat molekyylirenkaasta ja avautunut noin 20 asteen kulmassa. Kiekon tähtien radat keskuksen ympäri ovat melko ympyrämäisiä, ja ne sijaitsevat jokseenkin kiekon tasossa. Kiekossa esiintyy myös avonaisia tähtijoukkoja. Kiekon ulkopuolella on mm. vetykaasukiekko, laaja lämpimän kaasun kiekko, kylmiä vetypilviä (high-velocity clouds, HVC, jotka liikkuvat nopeasti mutta eivät pyöri Linnunradan mukana ja ovat luultavasti Linnunradan synnysta yli jäänyttä kaasua joka sisältää vähän metalleja, tai erään teorian mukaan jopa Linnunradan kanssa vuorovaikuttaneista muista galakseista kaapattua kaasua; intermediate-velocity clouds, IVC, jotka pyörivät kiekon mukana mutta hitaammin ja jotka sisältävät enemmän raskaita alkuaineita) sekä "tähtinauhoja" (tähtiä on syntynyt nauhamaisiksi muodostelmiksi esim. Linnunradan kanssa vuorovaikuttavien kääpiögalaksien ansiosta).

Kiekon ympärillä leviää laaja, huomattavasti harvempi halo, ja vielä sen ulkopuolella harvempi korona joka ulottuu jopa 100 - 300 kpc päähän Linnunradan keskuksesta. Halon tähdet edustavat kaikkein vanhimpia tähtisukupolvia , jotka sisältävät vähän metalleja. Halossa on myös pallomaisia tähtijoukkoja. Halon tähtien ja pallomaisten tähtijoukkojen radat ovat hyvinkin eksentrisiä ja kaikissa mahdollisissa tasoissa (ks. selitys Linnunradan synnystä alempana). Halossa on vain vähän kaasua eikä siellä synny uusia tähtiä. Korona on erittäin harvaa ainetta, ainakin se mitä siitä pystytään havaitsemaan (voi sisältää myös pimeää ainetta).

Aurinkomme sijaitsee Linnunradan spiraalihaarassa, n. 8.5 kpc (30 000 valovuotta) keskustasta.

Klikkaa kuvaa nähdäksesi suuremman version.
Kuvassa Linnunradan rakenne sekä päältä että sivusta nähtynä.
Lähde: http://zebu.uoregon.edu/~imamura/123/lecture-2/spiral.html

Linnunradan synty

Linnunrata oli n. 13.5 miljardia vuotta sitten suuri vetyä ja heliumia sisältävä pyörteinen pilvi. Sen sisällä syntyivät ensimmäiset hyvin massiiviset tähdet, jotka kehittyivät nopeasti, tuottivat raskaampia alkuaineita (nukleosynteesi) ja räjähtivät supernovina. Syntyneet iskuaallot nopeuttivat seuraavien tähtisukupolvien syntyä. Kaiken aikaa Linnunradan pilvi kutistui nopeasti sisäisen vetovoimansa vaikutuksesta. Sen alunperin hidas pyöriminen kiihtyi kutistumisen seurauksena, koska pilven impulssimomentin täytyi säilyä vakiona. Pilvi romahti parin miljardin vuoden kuluessa akselinsa suunnassa lähes kokonaan, mutta kutistuminen estyi pyörimistason suunnassa. Näin muodostui Linnunradan kiekko.

Vanhimpien tähtisukupolvien pienimassaiset tähdet ovat yhä olemassa. Niitä on halossa, koronassa ja erityisesti pallomaisissa tähtijoukoissa. Niiden suunnaltaan satunnaiset, soikeat radat ovat heijastusta suuren alkupilven sisäisestä pyörteisyydestä. Halossa on vain vähän kaasua eikä juurikaan tähtien syntyalueita. Ilmeisesti halo on muodostanut kaikki tähdet jo kauan sitten, ja ylijäänyt kaasu on painunut kokoon ja muodostanut Linnunradan kiekon.

Kiekossa syntyy jatkuvasti tähtiä (noin yhden Auringon massan verran vuodessa). Osa menetetystä kaasusta korvautunee halon kaasulla tai jopa koronasta. Metallipitoisuuden kasvu yhä nuorempia (ja samalla lähempänä Linnunradan kiekon tasoa sijaitsevia) tähtipopulaatioita kohti kertoo jatkuvasta raskaiden alkuaineiden tuotannosta tähtien sisällä ja rakentuneiden alkuaineiden joutumisesta tähtienväliseen avaruuteen ja yhä uudelleen seuraaviin tähtisukupolviin.

Differentiaalirotaatio

Linnunradan litistyneisyys viittaa koko järjestelmän pyörimiseen kiekkoa vastaan kohtisuoran akselin ympäri. Sekä tähtien että tähtien välisen aineen liikkeiden tutkimus osoittaa, että Linnunrata pyörii differentiaalisesti. Se tarkoittaa, että kiertoliikkeen kulmanopeus riippuu Linnunradan keskustasta mitatusta etäisyydestä. Se ei siis pyöri kuin jäykkä kappale. Linnunradan rotaatiokäyrää, joka kertoo pyörimisnopeuden eri etäisyyksillä keskuksesta, ei vieläkään ihan tarkkaan tunneta koska sitä on vaikeaa mitata galaksin "sisältä" käsin. Muiden galaksien rotaatiokäyrät on kuitenkin helppo mitata ja ne ovat yleensä hyvin samanlaisia. Voidaankin olettaa, että Linnunradan rotaatiokäyrä on myös samanlainen kuin muiden galaksien ja käyttää tätä tietoa apuna. Teoreettinen rotaatiokäyrä kertoo, että pyörimisnopeus laskee tasaisesti kohti Linnunradan reunaa mentäessä, alkaen noin Auringon etäisyydeltä keskustasta. Todellisuudessa käyrä ei ole tasainen eikä odotetusti lähde laskuun! Linnunradan rotaatiokäyrä kertoo, että keskuksesta ulospäin siirryttäessä nopeus ensin kasvaa, sitten laskee noin 3 kpc:n kohdalla ja lähtee uudelleen nousuun. Havaitun rotaatiokäyrän mukaan nopeus Auringon kohdalla on noin 220 km/s. Auringon ulkopuolella käyrä jatkuu litteänä n. 230 km/s. Linnunradassa on siis oltava ainetta, joka vaikuttaa sen pyörimiseen, mutta mitä emme voi havaita -siis pimeää ainetta.

Auringon etäisyys Linnunradan keskustasta on noin 8.5 kpc, ja yksi kierros keskuksen ympäri kestää noin 2.3*10^8 v. Niinpä Aurinko on ehtinyt kiertää Linnunradan jo yli 20 kertaa. Linnunradan massa voidaan arvioida rotaatiokäyrän avulla, olettamalla että kaikki massa on keskustassa. Massaksi Auringon radan sisäpuolella on saatu 1*10^11 Auringon massaa. Koko Linnuradan massaksi arvioidaan 6*10^11 Auringon massaa.

Spiraalirakenteen arvoitus

Linnunradan rakenne on ilmeisesti kierteinen, vaikka täsmällinen muoto ja yksityiskohdat ovatkin vielä epäselviä. Ongelmana on, että Linnunrataa ei voida havaita "ulkopuolelta" kuten muita galakseja.

Miksi kierrerakenne? Jos kiekossa aiheutetaan halkaisijan suuntainen häiriö, kaasun tihentymä, tämä venyy pian differentiaalisen pyörimisen vaikutuksesta spiraaliksi, mutta häviää kuitenkin Linnunradan tapauksessa muutamassa sadassa miljoonassa vuodessa, eli parin kierroksen aikana.

Tiheysaaltoteoria
Tiheysaaltoteorian avulla voidaan selittää spiraalirakenne etenkin nk. Grand Design -spiraaligalakseissa. Näissä galakseissa on kauniin symmetriset, hyvin erottuvat spiraalihaarat. Oletetaan, että galaksissa on akselin suhteen symmetrinen gravitaatiokenttä, joka vastaa suurin piirtein havaittavaa tähtien ja kaasun jakaumaa. Lisäksi oletetaan heikko, kierteen muotoinen kenttä. Kiekkoon syntyy tällöin spiraalimainen gravitaatiohäiriö, tiheysaalto, joka pyörii keskuksen ympäri vakiokulmanopeudella, joka Auringon etäisyydellä on noin puolet materian kiertonopeudesta. Kaasu tai tähti törmää tiheysaaltoon ja sen vauhti hidastuu. Kaasu puristuu tiheydeltään noin kymmenkertaiseksi ja pääsee laajenemaan aallon läpi kuljettuaan. Aallon ohitettuaan kaasun tai tähden nopeus taas kiihtyy. Tiheysaaltoa voi käytännössä kuvata vaikkapa liikenneruuhkalla -ruuhkaa nopeammin liikkuva auto joutuu hidastamaan vauhtiaan ruuhkaa lähestyessään ja puikkelehtimaan sen läpi, läpi päästyään se pääsee jälleen kiihdyttämään. Koska tähti (tai auto) viettää tiheysaallossa (ruuhkassa) pitkän ajan hitaan vauhdin vuoksi, muodostuu spiraalihaara (autosuma).

Joskus tähtienväliset pilvet tihentyvät niin, että eivät aallon läpi kuljettuaan enää palaudukaan vaan alkavat sisäisen gravitaationsa vaikutuksesta kutistua tähdiksi. Noin 10^7 v tiheysaallon läpimenon jälkeen ilmestyvät assosiaatiot ja tähtijoukot. Tiheysaaltoeoria selittää, miksi nuoret kohteet kuten kuumat tähdet, pimeät sumut, molekyylipilvet, HII-alueet ja tähtiassosiaatiot esiintyvät kierteishaaroissa ja nimenomaan niiden sisäreunoissa.

Tiheysaaltoteoriassa on kuitenkin lukuisia ongelmia. Mikä aiheuttaa kierteen muotoisen häiriön? Mikä määrää aallon kulmanopeuden? Mikä pitää aaltoa yllä tai uusii sen? Miksi kaikissa galakseissa ei havaita kierteisrakennetta? Käytännössä tiheysaalto ei yksin riittäne selitykseksi, lisäksi tarvitaan esimerkiksi supernovaräjähdysten aiheuttama ympäristön aineen kokoonpuristuminen, keskustassa sijaitsevan sauvamuodon vaikutus, galaksien väliset törmäykset jne.

Stochastic Self-Propagative Star Formation
Etenkin galakseissa, joissa ei ole niin selkeää spiraalirakennetta (flocculent spirals), kierteisrakenteen voisi selittää myös tähtiensyntyprosessilla. Tällöin tähtien syntyminen jollakin alueella aiheuttaisi tähtien syntyä myös viereisillä alueilla, ja niin edelleen, ja spiraalit muodostuisivat näistä alueista kun galaksi pyörii. Rakennetta ylläpitäisi siellä täällä galaksissa tapahtuva satunnainen tähtien synty. (Tällä hetkellä tiheysaaltoteoria lienee kuitenkin suositumpi vaihtoehto.)

Galaktinen kontinuumisäteily

Linnunrata näyttää eri taajusalueilla havaituissa kartoissa hyvin erilaiselta, vrt. esim. luennolla näytetty kooste, radioalueiden + infrapuna-alueiden + näkyvän valon + röntgensäteilyn +gammasäteilyn kartat. Optisella alueella näkyvät ennen kaikkea tähdet. Tumma absorptiovyö Linnunradan keskustassa on tähtienvälisen pölyn aiheuttamaa. Joissakin suunnissa tämä pölyn aiheuttama ekstinktio (eli säteilyhäviö -säteilyn absorptio, uudelleen emittoituminen, sirottuminen) on niin merkittävää, ettei niistä voi lainkaan tehdä optisia tai UV-havaintoja. Ekstinktio vaihtelee eri suunnissa ja on Linnunradan tasossa tyypillisesti 1 - 2 magnitudia per kpc. Esimerkiksi Linnunradan keskustan valo himmenee miltei 30 magnitudia matkalla Aurinkokuntaamme. Ekstinktio on suurimmillaan optisella ja UV-alueella, mutta pienenee huomattavasti radioaluetta (pidempiä aallonpituuksia) kohti mentäessä. Ekstinktion lisäksi havaintoja tehdessä tulee ottaa huomioon punertuma. Sininen valo siroaa ja absorboituu enemmän kuin punainen, ja siksi kaukaisten tähtien valo on punaisempaa kuin spektrin perusteella voisi päätellä. (Myöskään ilmakehän aiheuttamaa ekstinktiota ei sovi unohtaa.)

Jos hiukkaset absorboivat, niiden täytyy myös emittoida. Suurin osa pölystä on kylmää, noin 20 K, ja sen emittoima säteily osuu lähinnä IR-alueelle. IR-kartassa pöly on keskittynyt Linnunradan keskustan suuntaan, myös tähtien syntyalueille. Tähtienvälinen pöly ei merkittävästi sirota tai absorboi radioaaltoja, siksi voidaan havaita jopa Linnunradan toiselta laidalta lähtenyttä radiosäteilyä.

Galaktisen kontinuumisäteilyn osuus laskee taajuuden kasvaessa siten, että jo n. 1 GHz:n kohdalla sen merkitys on vähäisempi kuin mikroaaltotaustasäteilyn (cosmic microwave background, CMB). Kontinuumiin vaikuttavat myös muut lähteet: pulsarit ja radiotähdet vaikuttavat siihen hyvin vähän, supernovajäännökset (ei-termistä säteilyä) ja HII-alueet näkyvät selkeästi kontinuumikartoissa. Matalilla taajuuksilla (esimerkiksi 30 MHz) HII-alueet peittävät alleen kaukaisemmat ei-termiset lähteet. Havaittu kokonaissäteily on kuitenkin enemmän kuin yhteenlaskettu yksittäisten säteilylähteiden (tähdet, supernovajäännökset, kaasu) kontribuutio.

Stellaaristatistiikkaa

(Tätä ei käsitelty luennolla! Jätetään kuitenkin luentomateriaaliin yleisen mielenkiinnon vuoksi.)

Auringon lähiympäristön tähtiä tutkimalla saadaan selville kuinka paljon eri kirkkauden omaavia tähtiä on, eli luminositeettifunktio. Tähtitiheys voidaan laskea luminositeettifunktion, ekstinktion ja tähtilaskentojen avulla. Vain kirkkaimmat tähdet voidaan havaita ja laskea, joten tämä menetelmä pätee noin 1 kpc:n etäisyydellä Auringosta.

Havainnoista nähdään heti kolme asiaa:
I. suurin osa lähitähdistä on himmeitä (magnitudimaksimi noin 15.5 mag, tähdet lähinnä K- ja M-luokkien kääpiöitä)
II. suurin osa lähialueen valosta on peräisin kirkkaista tähdistä (suurin emissio tulee tähdistä, joiden magnitudi on 1, vaikka himmeitä tähtiä on yli 4000 kertaa enemmän kuin kirkkaita)
III. suurin osa lähialueen massasta on peräisin himmeistä tähdistä (niitä tähtiä, jotka vaikuttavat Linnunradan dynamiikkaan eniten, on vaikeinta tai jopa mahdotonta havaita -jälleen todiste pimeästä aineesta).

Linnunradan keskuksen metsästys

Hyvin pitkään Linnunradan keskustan sijaintia ei tarkkaan tunnettu. Tähtienvälinen pölyn aiheuttaman absorption ja sironnan vuoksi keskusta on optisella alueella erittäin vaikea paikallistaa. Ilman pölyä ja sen aiheuttamaa 28 magnitudin ekstinktiota keskusta loistaisi kirkkaana sumuna eteläisellä taivaalla. Linnunradan keskustan arvoitus on kuitenkin erittäin kiinnostava, koska se voi vastata aktiivisten galaksien ydintä pienemmässä mittakaavassa. Linnunradan keskustassa saattaa jopa olla suuri musta aukko.

Radio- ja IR-havainnot ovat merkittävästi lisänneet tietojamme Linnunradan keskustasta, mutta sen rakennetta ei silti vielä aivan tarkasti tunneta. Keskus on noin 8.5 kpc etäisyydellä Auringosta, ja jo noin 2 kpc etäisyydellä olevat Sagittariuksen kierrehaaran tähtipilvet ja ennen kaikkea niihin liittyvä tähtienvälinen pöly estävät näkemästä siinä suunnassa kauemmas optisella alueella. Keskustasta saadaan kuitenkin havaintoja muilla aallonpituuksilla. Röntgenalueella voidaan havaita keskustan lähellä olevia kuumaa kaasua, röntgenkaksoistähtiä ja supernovia. IR-alueella havaitaan nuoria, kuumia tähtiä. Kuitenkin vain radiotaajuuksilla nähdään täysin esteettömästi keskustaan asti!

Jo Jansky paikallisti radiohavaintonsa Linnunradan keskustan suuntaan. Reberin myöhemmät havainnot osoittivat, että kirkkain radiosäteily ei tullutkaan optisten astronomien määrittämästä keskustasta vaan n. 25 astetta sivusta. Reber oli oikeassa, pöly harhautti optisia havaintoja. Linnunradan keskusta on noin parinsadan valovuoden läpimittainen osa suunnassa Sagittarius A, Sgr A (Jousimiehen tähtikuvio).

Linnunradan keskustaa kohti tähtien tiheys kasvaa jatkuvasti kohti terävää huippua. Sen sijaan kaasukiekossa on keskellä tyhjä alue, jonka säde on noin 3 kpc. Eräät havainnot viittaavat siihen, että Linnunradan keskuspullistuma olisi sauvan muotoinen. Tämä sauva voisi ohjata kaasua sisään ytimeen jättäen kaasusta tyhjän alueen suuremmilla säteen arvoilla. Ytimessä on tiheä kaasukiekko (säde 1.5 kpc), ja pääosa ytimen massasta sijaitsee ydintä ympäröivässä molekyylialueessa (säde 300 pc).

Sgr A:n lähiympäristössä on paljon mielenkiintoisia kohteita, joiden rakennetta yhä paremmat radiokartat ovat viime vuosina selvittäneet, muun muassa satojen parsekien pituinen ionisoituneen kaasun vana, joko putoamassa keskustaan tai sinkoutumassa sieltä pois, ohuita säikeitä joita valaisevat magneettikentässä kulkevat nopeat elektronit, onkaloita, molekyylipilviä, runsaasti supernovajäännöksiä sekä kirkas radiosäteilyn alue Sgr A.

Klikkaa kuvaa nähdäksesi suuremman version.
Sgr A on kuvan keskellä olevan neliön sisällä.
SNR= supernovajäännös
Sgr B,C...= molekyyli- ja kaasupilviä jne

Havaintoja keskusalueesta on tehty myös muilla aallonpituuksilla. Gamma-alueella on havaittu voimakasta 511 keV:in säteilyä, jonka täytyy aiheutua elektroni/positroni-annihilaatiosta. Kohde on saanut nimekseen "The Great Annihilator", ja se on todennäköisesti röntgenkaksoistähti eikä Linnunradan keskusta. Sen toinen komponentti tosin voi kyllä olla pienikokoinen musta aukko. (Samalla suunnalla on radiotaajuuksilla havaittu minikokoista kvasaaria muistuttava kohde suihkuineen, mutta ei kuitenkaan ihan samalla kohdalla vaan noin asteen päässä.) Keskustaa on kartoitettu myös IR-instrumenteilla (esim. Kuiper, IRAS). Aivan oletetun keskustan kohdalla ei havaittu juurikaan IR-säteilyä, sen sijaan selvästi siitä sivussa havaittiin voimakasta IR-säteilyä joka tulee paristakymmenestä kuumasta sinisestä jättiläistähdestä, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan (tämä tähtirykelmä on nimeltään IRS 16).

Sgr A
Sagittarius A -radiosäteilyalue koostuu kolmesta osasta. Sgr A East on laaja, hieman pallomaisen oloinen laaja radiosäteilyn alue joka on luultavasti supernovajäännös (tai vielä suuremman pamauksen aiheuttanut hypernova), joka lienee syntynyt muutamia kymmeniä tuhansia vuosia sitten. Sgr A West (katso radiokartta alla) on pienen spiraalin muotoinen ionisoituneen vedyn alue, jonka ympärillä on tavallista kuumemman ja tiheämmän kaasun muodostama molekyylirengas (ei näy kuvassa). Tämän minispiraalin haarojen yhtymäkohdassa sijaitsee pistemäinen radiosäteilyn lähde Sgr A*.

5 GHz:n (VLA) radiokartta Sgr A West -alueesta. Spiraalin muotoisen alueen koko on noin 2 x 3 pc. Sgr A* sijaitsee spiraalihaarojen yhtymäkohdassa.

Sgr A*:n lähistöllä kaasupilvet liikkuvat yli 100km/s ja jotkin röntgenalueella havaitut tähdet jopa 1000 km/s. Nopeudet osoittavat, että lähellä täytyy olla valtava massakeskittymä, noin 2 miljoonan Auringon massan kokoinen. Pelkät nopeusmittaukset eivät kuitenkaan riitä osoittamaan, mikä keskusalueen oudoista kohteista on todellinen keskusta, ja onko se hyvin tiheässä olevia normaaleita tähtiä vai kenties musta aukko. Ominaisliikemittaukset ovat osoittaneet, että Sgr A* ei näytä liikkuvan lainkaan. Sen siis täytyy olla hyvin massiivinen (ainakin noin miljoona Auringon massaa) eikä se voi olla tähtirykelmä. Koska Sgr A*:n säde on hyvin pieni, VLBI-mittausten mukaan pienempi kuin 10 tai jopa 1 AU, se on hyvin todennäköisesti musta aukko. Lisäksi sen spektri on litteä ja radiosäteily vaihtelevaa, eli se on kovasti kvasaaria muistuttava kohde. Olisiko se todellinen supermassiivinen musta aukko?

Kvasaarien keskustassa arvellaan olevan jopa miljardin Auringon massainen musta aukko, joka tuottaa energiaa. Koska Linnunrata on sangen normaalin kokoinen galaksi, voidaan ihmetellä, miksi sen keskustaan ei ole syntynyt sen isompaa mustaa aukkoa, ja toisaalta miksi tämä havaittu ei tuota energiaa edes massansa edellyttämällä tavalla? Nykyisin pohditaan, onko aktiivisuusvaihe osa normaalia galaksin kehitystä, ja syntyvätkö galaksit mustan aukon ympärille vai päinvastoin. Luultavasti totuus on jälkimmäinen, eli supermassiivinen musta aukko voi syntyä galaksin keskustaan esimerkiksi galaksien keskinäisten törmäysten vaikutuksesta. Maailmankaikkeuden alkuaikoina tällaiset törmäykset olivat varmastikin nykyistä tavallisempia, mikä voisi selittää sen, että kvasaareita havaitaan enimmäkseen hyvin kaukaa. Ehkä nykyisinkin törmäyksissä voi syntyä supermassiivinen musta aukko ja aktiivinen galaksi, ja näin saattaa käydä jopa Linnunradalle, kun sen seuralaisgalaksit Magellanin pilvet ovat seuraavan kerran (muutaman sadan miljoonan vuoden päästä) lähellä Linnunrataa ja jopa ehkä putoavat siihen. Toinen selitys on, että Linnunradan keskustassa oleva musta aukko on "nälkiintynyt", eli se on jo käyttänyt kaiken keskustassa olevan materian ruuakseen ja riutuu nyt energianpuutteessa.

Tähtienvälinen aine, Interstellar Medium (ISM)

Suurin osa Linnunradan massasta on keskittynyt tiiviisiin massakeskittymiin, tähtiin, kuitenkin Linnunradassa on myös runsaasti mm. kaasua ja hyvin hienojakoista pölyä sekä pilvinä että harvana väliaineena. Tyypillisessä tähtienvällisessä avaruudessa on 1 atomi / cm^3 ja 1 pölyhiukkanen / 100000 m^3.

ISM on voimakkaasti keskittynyt LR:n tasoon. Atomaarinen vety HI sijaitsee alle 200 pc sisällä LR:n tasosta ja molekyylipilvet, joissa tähdet syntyvät, noin 100 pc sisällä, samoin kuin tähtienvälinen pöly. ISM:n gravitaatiovaikutuksen perusteella on voitu päätellä, että aineen tiheys Linnunradassa, noin 1 kpcn etäisyydella Auringosta, on noin 10*10^-24 g/cm^3.

Aineen jakautuminen Linnunradassa

Aineen jakautumista Linnunradassa voidaan tutkia mittaamalla erilaisten kohteiden etäisyyksia ja lukumääriä. Radioastronomian keinoin se voidaan tehdä mittaamalla esim. vetypilvien säteilyä Linnunradan eri kohdissa, jonkin näkösäteen varrella. Kaasun liike on kussakin kohdassa erilaista, ja se voidaan erottaa erilaisista Doppler-siirtymistä (säteilyn aallonpituus muuttuu säteilylähteen liikkuessa havaitsijan suhteen). Kun säteily lähestyy havaitsijaa, sen aallonpituus lyhenee (sinisiirtymä), ja kun säteily liikkuu havaitsijasta pois päin, sen aallonpituus pitenee (punasiirtymä).

Tähtienvälinen pöly

Tähtienvälinen pöly aiheuttaa merkittävää ekstinktiota ja punertumista, vaikka sitä on vain noin 1 % tähtienvälisen kaasun määrästä. Pölyä on eniten spiraalihaarojen sisäreunoissa, ja se koostuu vesijäästä, silikaateista ja grafiitista. Pölyhiukkasten koko on tyypillisesti alle mikrometri, ja voimakkaimmin säteilyä sirottavakin hiukkaset joiden koko on 0.3 mikrometriä. Pölyhiukkaset voivat syntyä K- ja M-spektriluokkien tähtien atmosfääreissä tiivistymällä kaasusta, tähtien syntymän yhteydessä tai keräytymällä tähtienvälisistä atomeista ja molekyyleistä.

Tähtienvälinen pöly ei radioalueella aiheuta merkittävää sirontaa tai absorptiota, ja siksi Linnunradasta voidaan tehdä radiohavaintoja myös alueilta, joissa pölyn määrä on suuri. Toisaalta pölyn ominaisuuksiakaan ei siten voi tutkia radioalueella. Pölyä voidaan parhaiten tutkia infrapuna-alueella.

Pöly esiintyy erilaisissa pilvissä. Pimeät sumut ovat kylmän pölyn alueita (10 - 20 K) ja ne näkyvät taivaalla kohtina, joissa on vähemmän tähtiä (pölypilvi peittää kaukaisemmat tähdet taakseen). Heijastusumut ovat taas lämpimän pölyn pilviä (100 - 600 K), jotka sirottavat sen tähden valoa jonka ympärillä ne ovat. Heijastussumun väri riippuu tähden väristä ja sen koko tähden kirkkaudesta.

On arvioitu, että heijastusumujen ja pimeiden sumujen (nekin heijastavat vähän valoa) yhteinen vaikutus Linnunradan kirkkauteen, eli nk. Linnunradan diffuusi valo, on noin 20 - 30 % Linnunradan koko kirkkaudesta.

Tähtienvälinen kaasu

Tähtienvälisessä avaruudessa on kaasua massaltaan satakertainen määrä pölyyn verrattuna, eli noin 10 % Linnunradan massasta. Vaikka kaasua on enemmän, sen havaitseminen optisella alueella on kuitenkin vaikeampaa -- kaasu ei aiheuta sellaista yleistä valon himmenemistä kuin pöly, vaan se havaitaan optisella alueella vain joidenkin harvojen spektriviivojen perusteella. Tähtienvälisen kaasun olemassaoloa alettiin ounastella jo 1900-luvun alussa, kun eräiden kaksoistähtien spektreissä havaittiin absorptioviivoja, joissa ei havaittu tähden liikkeen vaikutuksesta tapahtuvaa Doppler-siirtymää kuten muissa viivoissa. Pääteltiin, että absorptio syntyy tähden ja maapallon välissä olevista kaasupilvistä, joiden atomit absorboivat kyseistä aallonpituutta. Joissakin tähdissä nähtiin useita vierekkäisiä viivoja, jotka ilmeisesti syntyivät eri nopeuksilla liikkuvista tähtienvälisistä kaasupilvistä.

Spektriviivahavainnoista on voitu todeta, että useat alkuaineet esiintyvät avaruudessa ionisoituneina. Ionisoituminen tapahtuu etupäässä tähtien (UV-)valon, mutta myös kosmisten säteiden vaikutuksesta. Koska aineen tiheys on hyvin pieni, törmäävät irronneet elektronit vain harvoin ionisoituneihin atomeihin, ja siksi kaasu pysyy ionisoituneena. Tyypillisesti vetyatomi pysyy ionisoituneena satoja vuosia, mutta neutraalina vain muutamia kuukausia.

IS-kaasusta on näkyvän tai UV-alueen absorptioviivahavaintojen avulla löydetty noin 30 eri alkuainetta. Mukana on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikki alkuaineeet vedystä sinkkiin saakka ja lisäksi vielä joitakin raskaampia. Suurin osa (n. 70%) on vetyä kuten tähdissäkin, ja seuraavaksi eniten (n. 30%) on heliumia. Raskaita alkuaineita sen sijaan on paljon vähemmän kuin Auringossa ja muissa sen kaltaisissa tähdissä. Ne lienevät rakennusaineina tähtienvälisissä pölyhiukkasissa, joten ne eivät aiheuta luonteenomaisia spektriviivoja, kuten kaasumaisessa tilassa ollessaan. Alkuaineiden runsaudet ISMssä (kaasu + pöly) ovat siis normaalit, vaikka tähtienvälisen kaasun koostumus yksinään olisi poikkeava.

Tasapainossa oleva tähtienvälinen kaasu on joko kuumaa ja harvaa, tai kylmää ja tiheätä. Se esiintyy tyypillisesti jonakin seuraavista olomuodoista:

 • Kuuma ionisoitunut kaasu, esim. supernovajäännöksen kuoret. T on n. 10^5- 10^6 K, tiheys 10^-3 atomia/cm^3. Havaitaan UV-ja röntgenalueilla. Tilavuudeltaan ISMn mittavin olomuoto, mutta massaltaan pienin, < 0.1 %.
 • Lämmin ionisoitunut kaasu, esim. HII-alueet. T on n. 8000-10000 K, tiheys > 0.3. Havaitaan jarrutussäteilynä (radio) tai rekombinaatioviivoina. Noin 1 % ISM massasta.
 • Lämmin neutraali kaasu, esim. HI pilvien välisissä alueissa. T on n. 1000-8000 K, tiheys 0.05-0.3. Havaitaan vedyn 21 cm viivana radioalueella. Noin 20 % ISM massasta.
 • Viileä neutraali kaasu, HI-alueet ja molekulaarinen vety H_2. T on n. 100 K, tiheys 20. Noin 25 % ISM massasta.
 • Kylmä neutraali kaasu: molekulaarinen vety ja muita molekyylejä. T luokkaa 10 K, tiheys >10^3. Havaitaan molekyyliviivoina, radioalueella rotaatioviivoina. Massaltaan suurin ISMn komponentti, 45 %, mutta tilavuudeltaan pienin.
 • Tähtienvälisen kaasun, erityisesti HI-radiosäteilyn avulla voidaan tutkia Linnunradan yleisrakennetta. Tähtienvälinen pöly ei merkittävästi sirota tai absorboi radioaaltoja, siksi voidaan havaita jopa Linnunradan toiselta laidalta lähtenyttä radiosäteilyä.

  Neutraali vety HI (atomaarinen vety)

  ISM:n yleisin aine on neutraali vety HI, joka radioalueella emittoi 21 cm aallonpituutta. HI sopii ISM:n ominaisuuksien ja Linnunradan pyörimisen sekä HI:n tiheys- ja lämpötilajakauman tutkimiseen. HI:tä voidaan tutkia myös UV-alueella.

  Voimakkain tähtienvälisistä absorptioviivoista (UV-alueella) on vedyn Lyman alfa -viiva, jossa vedyn ainoa elektroni siirtyy perustilasta, jossa sen pääkvanttiluku on n=1, ensimmäiseen viritettyyn tilaan, jossa n=2. Tähtienvälisen avaruuden olosuhteissa lähes kaikki vetyatomit ovat perustilassa n=1. Lyman alfa-havaintojen vertailu 21 cm aallonpituudella tehtyjen atomaarisen vedyn havaintojen kanssa on ollut erityisen hyödyllinen. 21 cm emissioviivan avulla on kartoitettu vetyjakautuma yksityiskohtaisesti yli koko taivaan. Vaikeutena on ollut kuitenkin etäisyyksien määrittäminen yksittäisiin meitä lähellä oleviin vetypilviin. Tilanne on parempi Lyman alfa -viivan havainnoissa, niissä yleensä tunnetaan sen tähden etäisyys, jonka edessä oleva vety aiheuttaa kyseisen absorptioviivan. Lyman alfa -havainnot ovat antaneet vedyn keskimääräiseksi tiheydeksi 0.7 atomia/cm^3 noin 1 kpc:nn säteellä Auringosta. Hyvin lähella olevista tähdistä tehtyjen havaintojen perusteella Auringon lähellä (joitakin kymmeniä pc) vedyn tiheys on vain 0.02-0.1 atomia/cm^3. Aurinko sijaitsee siis eräänlaisessa tähtienvälisen ainetyhjiössä, jossa tiheys on alle kymmenesosa keskimääräisestä.

  Vedyn 21 cm viivaa tutkimalla on saatu selville ISM:n ominaisuuksia enemmän kuin millään muulla keinolla, myös muun muassa Linnunradan ja muiden galaksien spiraalirakennetta. 21 cm viiva esiintyy tavallisesti emissioviivana. Vedyn runsaudesta johtuen se havaitaan kaikissa suunnissa.

  1990-luvulla päätökseen saatu HI-kartoitus sai Linnunradan HI:n kokonaismassaksi (3-5)*10^11 Auringon massaa. Kartoitus paljasti, että Linnunrata on spiraaligalaksi ja että tähtienvälinen vety on keskittynyt spiraalihaaroihin. Vedyn keskimääräiseksi tiheydeksi on saatu 1 atomi/cm^3, mutta jakauma on hyvin epähomogeeninen ja muodostaa usein muutaman parsekin suuruisia tiheämpiä alueita, joissa on 10-100 atomia/cm^3. Samoin kuin pöly, myös vety keskittynyt Linnunradan tasoon ohueksi kerrokseksi, jonka paksuus on noin 200 pc. Kaasun lämmin komponentti ulottuu kauemmas kuin kylmä. Lisäksi kylmän komponentin jakauma on epätasaisempi kuin lämpimän.

  21 cm viiva voi esiintyä myös absorptioviivana, jos kirkas radiolähde, esimerkiksi kvasaari, loistaa pilven läpi jolloin kaasu absorboi säteilystä 21 cm aallonpituutta. Tällöin samasta pilvestä saadaan sekä absorptio- että emissiospektri, jolloin voidaan määrittää pilven lämpötila, optinen paksuus ja vedyn runsaus.

  HII-alueet

  Monissa paikoissa avaruudessa vety ei esiinny neutraalina vaan ionisoituneena, varsinkin kuumien O-luokan tähtien ympärillä, jotka säteilevät voimakkaasti UV-alueella. Jos tällaisen tähden ympärillä on tarpeeksi vetyä, se näkyy ionisoituneen vedyn muodostamana emissiosumuna, HII-alueena. Tyypillinen emissiosumu on Orionin tähdistön M42 (Trapetsin 4 kuumaa tähteä).

  HII-alueet syntyvät, kun uusi kuuma O- tai B-spektriluokan tähti alkaa ionisoida ympärilleen jäänyttä kaasua. Ionisaatio etenee yhä kauemmas tähdestä. HII-alueen ja neutraalin vedyn alueen raja on yleensä hyvin jyrkkä, koska neutraali vety absorboi tehokkaasti UV-säteilyä. Yksittäistä tähteä ympäröivä HII-alue on homogeenisssa väliaineessa pallomainen alue, Strömgrenin pallo, jonka säde on tähden spektriluokasta riippuen 1-50 pc. HII-alueen lämpötila on korkeampi kuin ympäröivän kaasun, ja siksi alue pyrkii koko ajan laajenemaan. Vuosimiljoonien kuluttua kaasu käy yhä harvemmaksi ja sulautuu vähitellen tähtienväliseen avaruuteen.

  Heliumatomin ionisoitumiseen tarvitaan suurempi energia kuin vedyn, ja siksi ionisoituneen He alueita esiintyy vain kuumimpien tähtien ympärillä. Tällöin suuren HII-alueen keskellä on pienempi He+ tai He++ -alue, jotka näkyvät selvinä emissioviivoina alueen spektrissä.

  Näkyvän valon alueella voidaan tähtienvälisen ekstinktion vuoksi tutkia vain lähellä Aurinkoa, joidenkin kiloparsekien päässä, olevia HII-alueita. IR-tai radioalueen säteilyn avulla tutkimus ulottuu paljon kauemmas, koska Linnunrata on radioalueella läpinäkyvä. Radioalueella tärkeimpiä viivoja ovat vedyn ja heliumin rekombinaatioviivat. Esimerkiksi. vedyn 110. ja 109. energiatilan välistä siirtymää taajuudella 5.01 GHz on käytetty paljon tutkimuksissa. Nämä viivat ovat tärkeitä, koska niiden avulla voidaan mitata HII-alueiden säteisnopeaudet ja sitä kautta etäisyydet Linnunradan rotaatiolakia hyväksi käyttäen, samaan tapaan kuin neutraalin vedyn tapauksessa.

  HII-alueiden fysikaalisia ominaisuuksia selvitetään myös radiokontinuumin avulla. Säteily on elektronien jarrutussäteilyä (bremstrahlung, free-free). Myös IR-alueella nähdään HII-alueiden yhteydessä voimakas jatkuva spektri, joka syntyy alueeseen liittyvän pölypilven lämpösäteilystä. Radiorekombinaatioviivasäteilyn ja free-free-säteilyn suhteesta voidaan päätellä alueen lämpötila, koska se riippuu alueen ionisaatiosta.

  Tähtienväliset molekyylit

  Ensimmäiset tähtienväliset molekyylit löydettiin 1937, kun eräiden tähtien optisesta spektristä löydettiin kolmen molekyylin absorptioviivat. Ne olivat kaikki yksinkertaisia kaksiatomisia molekyylejä: hiilihydridi CH, sen ionisoitunut muoto CH+ ja syaaniradikaali CN. Myöhemmin on samalla tavalla löydetty molekyylejä UV-alueella, mm. molekulaarinen vety H_2, ja radioalueella hiilimonoksidi eli häkä CO.

  Merkittävä osa vedystä ISM pilvissä on molekulaarisessa muodossa H_2, ja sen suhteellinen osuus kasvaa pilvien tiheyden ja ekstinktion kasvaessa. Molekyylit syntyvät tähtienvälisessä avaruudessa pölyhiukkasten pinnalla, jotka toimivat siis kemiallisena katalysaattorina. Toisaalta pölyä tarvitaan myös varjostamaan molekyylejä tähtien UV-säteilyltä, joka pyrkii hajottamaan niitä. Molekyylejä esiintyykin alueissa, joissa pölyä on runsaasti. Molekulaarista vetyä havaitaan UV-alueella, ja sitä ei voida havaita radioalueella, kuten ei monia muitakaan symmetrisiä molekyylejä (O_2, N_2, ...). Molekulaarisen vedyn määrää voidaan kuitenkin arvioida CO:n määrän (radiohavainnot) avulla. Tätä menetelmää käytetään etenkin havaittaessa toisia galakseja.

  Absorptioviivojen havaitseminen edellyttää, että molekyylipilven takana on kirkas tähti. Koska tähtienvälisen pölyn aiheuttama ekstinktio on suuri, ei tiheimmistä pilvistä voida tehdä molekyylihavaintoja optisella tai UV-alueella. Koska molekyylejä esiintyy eniten juuri tiheiden pilvien, kuten pimeiden sumujen yhteydessä, täytyy havainnot tehdä radioalueella. Vielä 1960-luvun alussa ei uskottu, että tähtienvälisessä avaruudessa voisi esiintyä kaksiatomista mutkikkaampia molekyylejä. Arveltiin, että aine on liian harvaa molekyylien syntymiseksi, ja että UV-säteily hajottaisi muodostuneet molekyylit.

  Ensimmäinen radioalueen molekyylispektriviiva, hydroksyyliradikaali OH, löydettiin 1963. Myöhemmin löydettiin yhä uusia molekyylejä, ja nykyisin niitä tunnetaan yli 120, joista raskain on 13-atominen HC_(11)N. Radioalueella molekyylit havaitaan joko absorptio- tai emissioviivoina.

  Radioalueella havaitaan rotaatiosiirtymiä. Molekyylit ovat tavallisesti pyörimättömässä tilassa, mutta jonkin toisen molekyylin törmääminen virittää molekyylin ts. saa sen pyörimään.

  Monet molekyyleistä on havaittu vain muutamissa tiheimmissä pilvissä, lähinnä LR:n keskustan Sagittarius B2-pilvessä, mutta toiset ovat hyvinkin yleisiä. Tavallisin molekyyli on vety H_2, vaikka siitä ei radioaalloilla voida tehdä suoria havaintoja. Seuraavaksi yleisimmät ovat hiilimonoksidi CO, hydroksyyliradikaali OH ja ammoniakki NH_3, joskin niiden runsaudet ovat vain murto-osia vedyn määrästä. Tähtienvälisten pilvien massat ovat kuitenkin niin suuria, että esimerkiksi etyylialkoholia C_2H_5OH on Sagittarius B2 -pilvessä tarpeeksi noin 10^{28} kossupulloa varten.

  Tähtienväliset molekyylit esiintyvät tiheissä pilvissä, koska sekä niiden muodostuminen että säilyminen edellyttää normaalia tiheämpää ainetta. Molekyylit syntyvät atomien tai yksinkertaisempien molekyylien kohdatessa joko avaruudessa törmäämällä tai pölyhiukkasten pinnalla. Molekyylipilvien yhteydessä täytyy olla paljon pölyä myös siksi, että pöly absorboi ulkopuolelta tulevaa UV-säteilyä, joka muuten hajottaisi molekyylit. Parhaat olosuhteet ovat siten tiheiden pimeiden sumujen ja HII-alueiden lähellä esiintyvien pöly- ja molekyylipilvien sisällä.

  Molekyylipilvet ovat Linnunradan massiivisimpia kohteita. Niiden tiheys on tyypillisesti 10^3-10^4 molekyyliä/cm^3 ja massat noin miljoonan Auringon massan luokkaa. Pilvissä esiintyvän pölyn lämpötila on ylensä 30 - 100 K. Molekyylipilvistä löytyy myös maserlähteitä.

  Maserit

  Kehityksensä loppuvaiheissa olevien kylmien tähtien suunnalta on havaittu voimakasta radiosäteilyä (esim. pitkäperiodiset muuttujat, kuten Mira Ceti ja eräät ylijättiläiset, joilla on voimakasta massanmenetystä ja jotka ovat siirtymävaiheessa punaisesta jättiläisestä planetaariseksi sumuksi). Voimakas tähtituuli tiivistää molekyylipilven tähden ympärille ja säteily vahvistuu maser-mekanismilla pilven läpi kulkiessaan (joissakin tapauksissa voidaan puhua tähden atmosfäärin yläosista ennemmin kuin tähtituulesta, esim. SiO-masereiden yhteydessä). Yleisimpiä maser-mekanismiin liittyviä molekyylejä ovat OH (1.6 GHz), H_2O (22 GHz) ja SiO (43 GHz). Näitä lähteitä kutsutaan "circumstellar" masereiksi.

  Tähtienvälisissä pilvissä havaitaan myös pilvien sisäisiä masereita, jotka liittyvät todennäköisesti tähtien syntyalueisiin ("interstellar" maserit), eli pilvet ovat juuri tiivistymässä tähdeksi ja lähettävät shokkiaaltoja jotka saavat aikaan masereita muodostavien molekyylipilvien syntymisen. Toisissa galakseissa havaitaan myös nk. megamasereita, koska ne ovat niin kirkkaita että näkyvät Linnunrataan asti. Erityisesti vesimaserit ovat taivaan kirkkaimpia radiolähteitä.

  Supernovat

  Supernovat ovat kaikkein voimakkaimmin muuttuvia tähtiä -- kirkkaus kasvaa muutamassa päivässä yli 20 magnitudia. Maksimia seuraa hidas himmeneminen. Kehityksensä päätepisteen saavuttaneen tähden räjähtäessä syntyy noin 10 000 km/s laajeneva kaasukuori, jonka kokonaiskirkkaus on suurimmillaan pari vuorokautta räjähdyksen jälkeen ja joka jää taivaalle näkyviin tuhansiksi vuosiksi. Joskus voi jäljelle jäädä myös neutronitähti tai musta aukko (tähden massasta riippuen).

  Supernovia on kahta tyyppiä. Tyyppi I himmenee tasaisesti, suurin piirtein eksponentiaalisesti. Tyypin II himmeneminen on epäsäännöllisempää, eikä se maksimissaan ole yhtä kirkas kuin Tyyppi I. TyI syntynee vanhoista, pienimassaisista tähdistä (noin Auringon massaisista), TyII raskaista nuorista tähdistä. Tyypin I tähti tavallisesti päättää kehityksensä valkoisena kääpiönä. Kaksoistähtijärjestelmässä seuralainen voi kuitenkin luovuttaa pienemmälle tähdelle massaa, mistä syntyy toistuvia novapurkauksia. Osa kääpiötähteen virtaavasta massasta sinkoutuu avaruuteen ja suurin osa muuttuu heliumiksi, hiileksi tai hapeksi, ja tähden massa kasvaa. Lopulta valkean kääpiön massa ylittää kriittisen massan (1.2-1.4 Auringon massaa) ja se luhistuu ja räjähtää supernovana.

  Linnunradassa on havaittu ainakin kuuden supernovan räjähdys. Tunnetuimpia niistä ovat 1054 Kiinassa nähty (nykyiseltä nimeltään) Rapusumu, Tyko Brahen supernova 1572 ja Keplerin supernova 1604. Muista Sb-Sc-galakseista tehtyjen havaintojen perusteella supernovia pitäisi esiintyä n. 50 v välein. Osa räjähtävistä tähdistä jää tietysti IS-pilvien peittoon, mutta 400 vuoden väli on epätavallisen pitkä.

  23.2.1987 havaittiin Suuren Magellanin pilven supernova SN1987A, joka oli Tyyppiä II, ja kirkkain havaittu sitten Keplerin supernovan. Tähden sisuksen luhistuminen vapautti valtavat määrät neutriinoja, joita havaittiin Japanissa ja USA:ssa. Vapautunut energiamäärä viittaa siihen, että syntyi neutronitähti, jota ei tosin ole vielä havaittu yrityksistä huolimatta.

  Supernovajäännökset, SNR

  Raskaat tähdet päätyvät lopulta supernovaräjähdykseen: tähden sisäosien luhistuminen johtaa epävakaaseen tilanteeseen, joka hetkessä räjäyttää tähden ulko-osat hajalle. Seurauksena on ulospäin leviävä kaasupilvi.

  Linnunradasta on löydetty noin 265 supernovajäännöstä. Muutamat näkyvät optisella alueella renkaana tai epäsäännöllisenä räjähdyspilvenä (esim. Rapusumu), mutta suurin osa on havaittavissa vain radioalueella (synkrotronisäteilyä).

  Linnunradan SNRt on jaettavissa 2 tyyppiin: selvät rengasrakenteet tai epäsäännölliset, keskeltä kirkkaat pilvet (esimerkiksi Rapusumu). Rapusumun tyyppisten jäännösten keskellä on aina hyvin nopeasti pyörivä pulsari, joka on räjähdyspilven tärkein energialähde. Pulsari syöksee jatkuvasti pilveen suurilla nopeuksilla liikkuvia elektroneja, jotka aiheuttavat synkrotronisäteilyä. Rapusumun kaltaisen jäännöksen kehitystä säätelee pulsari, jonka heikkeneminen johtaa SNRn sammumiseen jo parissakymmenessä tuhannessa vuodessa.

  Rengasmaisissa SNRssä ei keskellä ole suurienergistä pulsaria, vaan energia on peräisin itse supernovaräjähdyksestä. Räjähdyksen jälkeen pilvi laajenee nopeudella 10000-20000 km/s, ja noin 50-100 v myöhemmin alkaa muodostua rengasmaiseksi kuoreksi, kun kaasu törmää tähtienväliseen aineeseen ja uloimmaksi ehtineet osat alkavat hidastua. Iskuaallon kuumentama kaasu alkaa säteillä.

  Kaasukuori kerää mukaansa tähtienvälistä ainetta, joka tiivistyy laajenevan kaasun mukana kuoreen. Kuori laajenee hidastuvalla nopeudella ja samalla jäähtyy, kunnes noin 100 000 vuoden kuluttua sulautuu tähtienväliseen aineeseen. Erityyppiset SNR:t saattavat liittyä erityyppisiin supernoviin (tyypit I ja II).

  Neutronitähdet, pulsarit

  Neutronitähtien teoria kehitettiin jo 1930-luvulla, mutta ensimmäiset havainnot niistä saatiin vasta 1960-luvulla jolloin havaittiin radioalueella sykkiviä pulsareita. 1970-luvulta neutronitähtiä on havaittu myös röntgenpulsareina ja röntgenpurkautujina.

  Kun luhistuvan tähden massa on suurempi kuin 1.4 Auringon massaa, syntyy neutronitähti. Jatkuvassa luhistumisessa ytimen protonit muuttuvat neutroneiksi. Ytimien neutronisoituessa niiden sidosenergiat pienenevät, kunnes neutronit alkavat tihkua ulos ytimistä ja lopulta ytimet katoavat kokonaan. Aine on neutronipuuroa, jossa on noin 0.5% protoneita ja elektroneja. Approksimaationa voidaan ajatella, että kyseessä on yksi ainoa jättimäinen, neutroneja täynnä oleva ydin. Todellisuudessa tilanne on monimutkaisempi, esimerkiksi neutronitähden säde pienenee kun massa kasvaa.

  Neutronitähtien tyypilliset läpimitat ovat noin 10 kilometrin luokkaa. Tavallisista tähdistä poiketen niillä on selvä kiinteä pinta, jonka yllä voi olla maksimissaan parin sentin atmosfääri. Pinnan yläosassa on kiinteätä metallimaista ainetta, jonka tiheys kasvaa nopeasti sisälle päin. Suurin osa tähteä on neutroneista koostuvaa supranestettä, ja keskustassa voi olla raskaammista hiukkasista muodostunut kiinteä ydin.

  SN-räjähdyksessä ja luhistumisessa syntyvä neutronitähti pyörii aluksi nopeasti, koska sen impulssimomentti on säilynyt ennallaan mutta koko on paljon aiempaa pienempi. Parissa tunnissa se vakaantuu voimakkaasti litistyneeksi ellipsoidiksi, joka pyörähtää ympäri useita satoja kertoja sekunnissa. Myös alkuperäinen magneettikenttä on luhistunut voimakkaaksi kentäksi, jolla tähti on kytkeytynyt ympäröivään avaruuteen ja ainepilviin. Neutronitähden pyörimisenergia vähenee koko ajan, kun se säteilee sm-säteilyä, neutriinoja, kosmista säteilyä ja ehkä jopa gravitaatiosäteilyä. Siten pyöriminen hidastuu jatkuvasti. Pyöriminen voi myös hajottaa tähden useaksi erilliseksi kappaleeksi.

  Pulsarit löydettiin 1967, kun Cambridgen yliopistossa Englannissa Jocelyn Bell ja Antony Hewish huomasivat taivaalta tulevia säännöllisiä radiopulsseja (joita epäiltiin jopa alienien yhteydenotoiksi). Sittemmin pulsareita on löydetty toistasataa.

  Pulsareiden toistuvat terävät radiopulssit voivat olla 0.0016 sekunnista useaan sekuntiin. Säteilyn jaksossa voi esiintyä tasaista pitenemistä tai toisinaan nopeita pieniä hyppäyksiä. Koska pulssit syntyvät neutronitähden pyöriessä nopeasti akselinsa ympäri, merkitsee niiden väliajan kasvu pyörimisen hidastumista. Äkilliset muutokset saattavat merkitä massansiirroksia tähdessä ("tähdenjäristyksiä") tai sen lähiympäristössä. Millisekuntipulsareiden pulssit ovat hyvin vakaita, tarkkuus voi olla parempi kuin atomikellojen.

  Pulsarin ikä voidaan laskea, kun tiedetään sen pyörimistaajuus (nyy), pyörimisen hidastumisen määrä (tai pyörimistaajuus alussa nyy_piste) sekä jarrutusindeksi n: Ikä = - nyy /{(n-1)nyy_piste} (s).

  Radiopulssien synty on yhteydessä neutronitähden hyvin voimakkaaseen magneettikenttään (10^8-10^13 G!), jonka akseli ei yhdy pyörimisakseliin, vaan muodostaa sen kanssa jopa 45-90 asteen kulman. Magneettikenttä ei vaikuta pulsarin sisälle, mutta on erittäin vahvasti yhteydessä sen ulko-osiin. Tähden ympärillä on magnetosfääri, jossa hiukkaset pyörivät magneettikentän vankeina. Tietyllä etäisyydellä tähdestä pyörimisnopeus lähestyy valon nopeutta. Nopeasti liikkuva varaus lähettää säteilyä kapeaan kartioon (synkrotronisäteilyä). Kartio kiertää neutronitähden pyörimisnopeudella pyörimisakselin ympäri, ja säteily nähdään nopeina pulsseina sen pyyhkiessä ympäri majakan tavoin. Samalla neutronitähdestä virtaa ulospäin relativistisia hiukkasia.

  Tunnetuin pulsari liittyy Rapusumuun, M1. Sen havaittiin säteilevän voimakasta radiosäteilyä 1948, ja röntgensäteilyn lähteeksi se todettiin 1964. Vuonna 1968 löydettiin luhistumisessa syntynyt neutronitähti, kun havaittiin sen lähettämät nopeat, terävät radiopulssit. Seuraavana vuonna se löydettiin myös optisella alueella. Neutronitähtien havaitseminen optisella aluella on kuitenkin vaikeaa, koska niiden luminositeetti näkyvän valon aallonpituuksillä on erittäin pieni (Velan pulsarin magnitudi on 25).

  Yksittäisten pulsarien lisäksi on löydetty muutamia radioalueella säteileviä neutronitähtiä, jotka kuuluvat kaksoistähtijärjestelmiin. Ensimmäinen, PSR1913+16, löytyi 1993. Systeemissä pulsari kiertää toista tähteä, ilmeisesti neutronitähteä, radalla, jonka eksentrisyys on 0.6 ja kiertoaika runsaat 8h. Pulsarin pulssien väliajoista voidaan laskea Doppler-siirtymän perusteella pulsarin nopeuskäyrä. Havainnot saadaan hyvin tarkasti, ja niistä on voitu usean vuoden ajan seurata järjestelmän rataelementtien muutoksia. Kaksoispulsari PSR1913+16 antaa todisteita myös gravitaatioaaltojen olemassaolon puolesta. Järjestelmä on usean havaintovuoden aikana menettänyt energiaa juuri niin paljon kuin se yleisen suhteellisuusteorian mukaan olisi pitänyt säteillä gravitaatioaaltoina. Energianmenetys nähdään tähtien välimatkan ja kiertoajan pienenemisenä.

  Röntgenalueella pulsarit lähettävät sykkivää röntgensäteilyä, mutta väliajat eivät pitene kuten radiopulsareilla, vaan lyhenevät. Koska säteilymekanismi on samantapainen kuin radiopulsareilla, merkitsee jakson lyheneminen pyörimisnopeuden kasvamista. Tämä liittyy tähtien keskinäiseen vuorovaikutukseen, materian siirtymiseen tähdestä toiseen.

  Muut kohteet

  Linnunradassa on edellämainittujen kohteiden sekä tavallisten ja radiotähtien lisäksi vielä muitakin kohteita. Esimerkiksi planetaariset sumut syntyvät, kun pienimassainen tähti puhaltaa uloimmat kaasukuoren avaruuteen kehityksensä loppuvaiheessa. Noin 20 km/s laajenevan kaasukuoren keskellä oleva tähti jäähtyy valkoiseksi kääpiöksi ja lopulta sumu sulautuu tähtienväliseen avaruuteen. Lisäksi on erityyppisiä muuttuvia tähtiä (sykkiviä, puolisäännöllisiä, epäsäännöllisiä, purkautuvia...) sekä eksoottisempia kohteita kuten SS433 (nk. mikrokvasaari), Cyg X-3 jne. Näistä kaikista voi lukea lisää esimerkiksi Tähtitieteen perusteet -kirjasta.

  Kuvia ja lisätietoja

  Erinomaisen hienoja kuvia Linnunradan kohteista (ja muistakin) löytyy mm. Astronomy Picture of the Day -sivulta, joka esittelee joka päivä uuden mielenkiintoisen tähtitieteellisen kohteen. Arkistosta löytyy kuvia noin 12 vuoden ajalta jokaiselle päivälle. Radioalueella kuvia löytyy mm. National Radio Astronomy Observatory -sivulta.  Tämä sivu on päivitetty viimeksi: 2008-09-30/AL.